Kallelse till årsmöte i SFK Forellen för verksamhetsåret 2023 

Datum och tid:    2024-03-27  Klockan 17:30

Plats: Arabygatan 15. Växjö, (Växjö Taxi)

Årsmötet inleds med att alla närvarande medlemmar välkomnas

Vänligen anmäl ditt deltagande senast 2024-03-25  genom att ringa eller SMSa

Jan Rundqvist på 070-3804970  eller  Armin Sisic på 070-3835011

Har ni några motioner ?  Skicka till ordf. Janne senast 2024-03-20.

Dagordning för SFK Forellen årsmöte, 2024-03-27

Föreslagen dagordning nedan:

 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande.
 2. Godkännande av kallelse.
 3. Dagordningens fastställande.
 4. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare.
 5. Närvarolista och ev. fullmakter.
 6. Ekonomisk rapport, resultat och balans.
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2023.
 9. Val av klubbordförande 2 år för 2024-2025
 10. Val av kassör 2 år, för 2024-2025
 11. Val av sekreterare 2 år, för 2024-2025
 12. Val av 1 styrelseledamot, 2 år, för 2024-2025
 13. Val av revisorer 2 år, för 2024-2025
 14. Val av tävlingsledare 2 år, för 2024-2025
 15. Behandling av inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande och fika.